Relaţia cu mediul asociativ

Primăria Sectorului 5 şi-a creat o reţea de colaborare, în vederea iniţierii şi sprijinirii unor proiecte de dezvoltare a comunităţilor dezavantajate sau aflate în situaţie de risc, dar şi a unor proiecte având drept obiectiv creşterea calităţii procesului instructiv – educativ, coordonarea şi dezvoltarea iniţiativelor de modernizare a şcolii în ansamblul ei. Primăria Sectorului 5 şi-a exercitat rolul de partener de dialog, urmărind să asigure un mediu de comunicare şi de asistenţă mutuală, astfel încât să ofere sprijin pentru concretizarea unor proiecte din domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, educaţiei, sănătăţii şi dezvoltării comunitare, iniţiate de organizaţiile neguvernamentale.
Astfel, pentru a ilustra parteneriatele derulate de Primăria Sectorului 5, vom menţiona numele câtorva dintre asociaţiile şi fundaţiile cu care instituţia noastră a avut o bună colaborare, de-a lungul timpului:

1. Fundaţia „Children Action”

Aceast[ organizaţie şi-a propus lansarea unei campanii de informare a părinţilor din zona adiacentă Parcului Mihail Sebastian cu privire la oferta de servicii social-educaţionale, dezvoltate pentru a sprijini copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani, aflaţi în situaţie de risc. În acest sens, în data de 20 noiembrie 2010, programele de sprijin adresate copiilor şi părinţilor aflaţi în dificultate, au fost popularizate în Parcul Sebastian.

2. ING Asigurări de Viaţă S.A.
 
Propunerea de parteneriat a ING Asigurări de Viaţă S.A., Agenţia Bucureşti 4, a vizat implementarea proiectului estival „Maratonul de distracţie cu ING Asigurări de Viaţă”. Proiectul a urmărit desfăşurarea unor acţiuni recreative, sportive şi de stimulare a creativităţii, în scopul promovării principiilor participării active şi interactive, pe care le presupun aceste activităţi de loisir, în rândul locuitorilor din zona adiacentă Parcului Mihail Sebastian.
 
3. World Vision România
 
Iniţiativa Organizaţiei World Vision România a împlinit cu generozitate obiectivul vizând conştientizarea rolului cărţii şi al bibliotecii în viaţa şcolarilor din unităţile de învăţământ din Sectorul 5. Acţiunea propriu zisă a constat în distribuirea manualelor, compendiilor, materialelor informative şi a constituit, pentru noi, un excelent prilej de a observa că importanţa pe care tinerii sunt dispuşi să o acorde cărţii nu este deloc neglijabilă, în ciuda prejudecăţilor cu care este întâmpinată uneori lectura.
Demersul a reprezentat o încercare de a dezvolta proiecte menite să amelioreze consecinţele inegalităţii şanselor, determinate de starea materială precară a familiilor defavorizate, dar şi de promovare şi valorizare a principiilor educative şi civice.

4. Daria’s
 
Iniţiat de Asociaţia Culturală „Daria’s”, în colaborare cu I.S.M.B. şi R.A.D.E.F., denumit „Caravana Culturală”, proiectul şi-a propus să promoveze valorile artei, prin intermediul celor mai reprezentative filme româneşti, în rândul elevilor din patru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 5: Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritatea locală a încurajat derularea acestui program educaţional interactiv, din dorinţa de a atrage tinerii către literatură, teambuilding, artă în general, spectacolele de teatru şi film vizionate având rolul de a modela personalităţile în formare, de a schimba atitudini şi mentalităţi.
 
5. Organizaţia „Salvaţi copiii”
 
Proiectul a avut drept scop desfăşurarea unei expoziţii fotografice în incinta instituţiei noastre, dar şi crearea unui spaţiu de informare şi dezbatere publică pe tema drepturilor copiilor. Astfel, în anul 2010, în holul Primăriei Sectorului 5, au fost amplasate panouri pentru expunerea lucrărilor de artă fotografică, iar întreaga acţiune a condus la o sensibilizare a cetăţenilor cu privire la importanţa respectării drepturilor copiilor.
 
6. Policy Center for Roma and Minorities
 
Evenimentul „Citeşte cu Mine”, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 136, a reprezentat o secvenţă din campania implementată de Policy Center for Roma and Minorities la nivel naţional. Principalele obiective pe care şi le-a propus proiectul au urmărit încurajarea copiilor de a pătrunde în lumea lecturii, dar şi o mai mare implicare a părinţilor şi formatorilor de opinie în educaţia elevilor provenind din medii vulnerabile. Acţiunea poate fi considerată o strategie de succes, în procesul de incluziune, dar şi de responsabilizare socială. De altfel, elevii şcolii au primit vizita unor reprezentanţi la vârf ai unor mecanisme instituţionale care pot veni cu soluţii concrete şi recomandări, în vederea obţinerii unei incluziuni sociale eficiente pentru populaţia de etnie romă. Primăria Sectorului 5 susţine în permanenţă activităţile derulate de către organizaţia Policy Center în Clubul de la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 136.
 
7. Asociaţia „Sfântul Stelian”
 
Colaborarea cu Asociaţia „Sfântul Stelian” vizează domeniul educaţiei incluzive şi al non-discriminării, prin participarea la concretizarea obiectivului general al proiectului „Şcoala diversităţii – Sectorul 5, promotor al educaţiei incluzive şi non-discriminării în şcoală”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, respectiv dezvoltarea componentei incluzive a educaţiei şcolare faţă de categoriile dezavantajate socio-economic şi discriminate pe considerente etnice în cadrul şcolilor din Sectorul 5.
 
8. Centrul Romilor pentru Politici Publice Sastipen
 
Începând cu anul 2010, Primăria Sectorului 5 a sprijinit activităţile iniţiate şi implementate de Centrul Romilor pentru Politici Publice – Sastipen, în beneficiul populaţiei defavorizate din Sectorul 5.
Obiectivul principal al colaborării l-a reprezentat dezvoltarea unui program de asistenţă pshiho-medico-socială, finanţat de UNICEF România şi ONODC, fiind adresat cetăţenilor Sectorului 5, romi şi neromi, care locuiesc în cartierul Ferentari, zona Tunsu Petre, Aleea Livezilor, Vâltoarei, zonă preponderent locuită de persoane aflate în dificultate.
Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din:
- Copii şi tineri aflaţi în dificultate
- Persoane infestate HIV/SIDA şi Hepatita C
- Bolnavi cronici
- Consumatori de droguri
- Persoane neasigurate medical
- Persoane fără loc de munca
- Persoane cu dizabilităţi
- Persoane de etnie romă aflate în dificultate
Obiectivele specifice ale Programului au vizat:
a. Continuarea activităţilor din cadrul proiectului „Centrul de asistenţă medico-socială Sastipen”, proiect ce oferă servicii populaţiei aflate în situaţii de risc;
b. Acordarea de prim-ajutor şi consultaţii primare beneficiarilor Centrului Sanitar;
c. Direcţionarea beneficiarilor către serviciile de specialitate oferite de autorităţile sanitare în baza programului de vouchere implementat de UNICEF (programul de vouchere se referă la asistarea persoanelor care nu au asigurare medicală şi care pe baza unui bilet special beneficiază de servicii de specialitate);
d. Activităţii de informare, educare şi conştientizare a beneficiarilor cu privire la importanţa sănătăţii;
e. Activităţi de identificare, mobilizare şi consiliere a beneficiarilor aflaţi în dificultate (consumatori de droguri, TBC, HIV/SIDA, hepatită, bolnavi cronici ş.a );
f. Distribuţie de materiale sanitare de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală;
g. Activităţi de harm reduction în rândul consumatorilor de droguri.
 
9. Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România
 
Colaborarea cu această asociaţie a vizat sprijinirea demersului de popularizare a campaniilor precum „Cere bonul fiscal!”, „Închide! Stinge! Reciclează!” sau a altor proiecte derulate în spiritul directivelor europene cu privire la consumul durabil, în rândul angajaţilor instituţiei noastre, precum şi în cel al elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ de pe raza sectorului nostru, în cadrul Campaniei Naţionale de educare şi informare a consumatorilor „O9atitudine!”.
 
10. Asociaţia Culturală Româno-Elenă „Armonia” şi Societatea Culturală „Balkania Contemoprană”
 
Primăria Sectorului 5 a demarat în anul 2010, o campanie de susţinere a proiectului „Şcoala românească de la Atena”, iniţiat de Asociaţia Culturală Româno-Elenă „Armonia” şi de Societatea Culturală „Balkania Contemoprană”. Cele două asociaţii şi-au propus iniţierea unor cursuri la Atena, destinate românilor şi moldovenilor, copii şi adulţi, interesaţi să îşi îmbunătăţească nivelul de cunoştinţe şi să menţină contactul cu limba şi literatura română.
Primăria Sectorului 5 a decis să popularizeze acest proiect generos în rândul liceelor de pe raza sa teritorială (Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” şi Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”), în încercarea de a se realiza o colectă de manuale şcolare, caiete auxiliare, dicţionare, atlase şi alte materiale cu specific şcolar. La finalul campaniei, acestea au ajuns în diaspora, la copiii provenind din familii de imigranţi români şi moldoveni aflaţi la Atena sau în regiunea Attica. Primăria Sectorului 5 a contribuit astfel la crearea unei reale oportunităţi de păstrare a limbii şi tradiţiilor româneşti, prin intermediul cărţilor şi rechizitelor dăruite comunităţii stabilite la Atena.