ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.08.2016, ORA 18

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 19.07.2016


2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al dlui Serediuc Mircea;


3. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Ciupitu Teodor;


4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Matei George;


5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Florea Alexandra Cristina;


6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016;

 

6 -   ANEXA


7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap Sector 5;


8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Sector 5;


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate, încheiată între Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Și Autoritatea Națională Pentru Persoanele cu Dizabilități ;


10. Proiect de hotărâre privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional și instituțional, a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor expuși riscului abandonului și înscriși la creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării prestației financiare excepționale acordate în vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului;


12. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale;


13. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului5;


14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art.23, alin. (1) și (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia;


15. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5;


16. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor și familiilor rezidente pe raza sectorului 5;


17. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5;


18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5;


19. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu al Consiliului Local al Sectorului 5 în vederea demarării procedurilor de licitaţie pentru închirierea căminului pentru elevi/studenţi aparţinând Colegiului Tehnic Energetic;


20. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul şcolar 2016-2017;


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Grupul Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ ŞCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august – 18 septembrie 2016;


22. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;


23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea „Întâlnirii tinerilor ortodocşi din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 2016;


24. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română – Catedrala Mântuirii Neamului și Patriarhia Română – Mănăstirea Antim), în anul 2016;


25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 19 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între SC Electromagnetica SA și Primăria Sector 5;


26. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr.114/1996, republicată”.


27. Diverse.